HOME
Home

Route TLV

Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV-TLC)

 • Voor een speciale lesplaats op een Speciaal (Basis)onderwijs, is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband (SWV) nodig. In het document procedure aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) staat in het kort de procedure omschreven. De aanvragende school moet voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring de volgende formulieren via het online Groeidocument (www.groeidocument.nl) indienen bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Rijnstreek:
 1. een aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) plus toestemmingsverklaring SBO-SO;
 2. een online groeidocument;
 3. een deskundigheidsadvies van de 1ste deskundige (dit moet een onderwijsspecialist van het SWV zijn);
 4. een deskundigheidsadvies van de 2de deskundige en;
 • Het aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) plus toestemmingsverklaring SBO-SO, het formulier 2de deskundigheidsadvies en de toestemmingsverklaring voor deelname overleg en gegevensuitwisseling kunt u in het online Groeidocument vinden in de map formulieren Samenwerkingsverband en bij het dossier van de leerling als bijlagen in de bijlagenmap Groeidocument toevoegen. 
 • Bovenstaande documenten dienen 2 weken voordat de TLC vergadering plaatsvindt via het online Groeidocument te worden aangemeld bij het secretariaat van de TLC. Wordt het dossier binnen deze 14 dagen aangemeld, dan kan het zijn dat het dossier de eerst volgende vergadering niet wordt besproken. Mocht het dossier niet compleet zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd. 
   
 • De TLV-aanvraag wordt zowel inhoudelijk als procedureel getoetst aan de binnen het SWV Rijnstreek gemaakte afspraken. De conclusie van de TLC wordt op de criterialijst aangegeven.
 • Criteria 2 tot en met 4 worden beoordeeld door de 1e deskundige van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Criteria 1 en 5 worden beoordeeld door de Toelaatbaarheidscommissie.  De TLC bespreekt het dossier in de TLC vergadering en kent het verzoek toe, wijst het af of vraagt om meer informatie bij de desbetreffende personen. Dit gebeurt binnen zes weken. Zodra de TLV is afgegeven, wordt deze in het digitaal Groeidocument van de leerling ge-upload, samen met de ingevulde criterialijst. De aanvragende school en ouders worden per mail geïnformeerd dat de TLV is afgegeven en dat zij de TLV samen met de ingevulde criterialijst in het digitaal Groeidocument kunnen vinden. Een TLV voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal onderwijs (SO) is landelijk geldig. Wordt de TLV afgewezen de  worden ouders/wettelijke verzorgers en de aanvragende school per brief op de hoogte gesteld. 
   
 • Overbruggingsarrangement: Na afgifte van een TLV kan het voorkomen dat een leerling niet direct geplaatst kan worden in het S(B)O. In deze gevallen kan de school waar de leerling ingeschreven staat een overbruggingsarrangement aanvragen. Dit loopt via de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband en het online Groeidocument.
 •  Voor leerlingen met een Ernstige Meervoudig Beperking (EMB) is er een landelijk aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring en handreiking voor plaatsing bij het Speciaal Onderwijs (SO). Klik hier voor het landelijk aanvraagformulier.   
 • In het 'reglement voor de toelaatbaarheidscommissie' staat formatie over de taken, samenstelling en bevoegdheden van de TLC.

  Voor uitleg en de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. TLV- of ondersteuningsaanvraag, zie privacyreglement SWV Rijnstreek
 • Wilt u een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar weet u niet wie verantwoordelijk is voor de aanvraag of door wie de TLV moet worden afgegeven? Gebruik dan het handige schema.
 • Nog meer vragen over verwijzingen? Kijk op de website van Rijksoverheid: website van Passend Onderwijs
 • Contact: 
  Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Toelaatbaarheidscommissie (TLC), Astrid den Outer: telefoonnummer: 0172 418755, of mail naar: a.outer@swvrijnstreek.nl.
 • Adres: 
  Toelaatbaarheidscommissie (TLC) SWV Rijnstreek
  Postbus 2032
  ​2400 CA Alphen aan den Rijn
 • Vergaderdata TLC in 2024: 10 juni, 24 juni, 2 juli, 2 september, 16 september, 30 september, 14 oktober, 4 november,  18 november, 2 december en 16 december
 • Vergaderdata TLC in 2025: 13 januari, 27 januari, 10 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 6 mei, 26 mei, 10 juni, 23 juni, 7 juli, 8 september, 22 september en 6 oktober
   

Aanvraagprocedure TLV voor zittende leerling in het S(B)O (heraanvragen)

 • Ten behoeve van TLV aanvragen voor leerlingen die binnen het S(B)O zitten en waarvan voortzetting van het arrangement (heraanvraag) op de huidige S(B)O school noodzakelijk is, kan een verkorte procedure worden gevolgd. 
   
 • De school en de onderwijsspecialist van het SWV Rijnstreek bepalen samen voor welke leerlingen een bespreking in het Breed Ondersteuningsteam geen toegevoegde waarde heeft, omdat de beschikbare informatie duidelijk aantoont dat voortzetting noodzakelijk is.
   
 • De verkorte procedure die dan gevolgd kan worden, staat in dit document beschreven: Procedure aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor zittende leerlingen in het S(B)O