HOME
Home

Speciaal (Basis)onderwijs

Speciale ondersteuning (Speciaal (basis)onderwijs)

Soms blijkt dat de geboden extra ondersteuning niet voldoende is voor de onderwijsbehoeften van jouw kind. Dit blijkt dan uit de evaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dan is een plek op het speciaal onderwijs (SO) of Speciaal Basisonderwijs (SBO) mogelijk een oplossing. Misschien is jouw kind meer gebaat bij kleinere groepen, meer structuur, meer aandacht, een aangepast leerstofaanbod of een plek om tot rust te komen.

Ondersteuningsteam

Overleg over speciale ondersteuning gebeurt in een Breed OndersteuningsTeam (BOT). In een BOT zitten in ieder geval de ouder(s) of verzorger(s) van het kind, de leerkracht, een intern begeleider, de directeur van school, de onderwijspecialist van het samenwerkingsverband. Soms kan ook iemand van een school voor Speciaal (Basis)onderwijs en eventuele externe professionals aansluiten. Tijdens het BOT kan gezamenlijk het besluit worden een ToeLaatbaarheidsVerkalring (TLV) aan te vragen.  

ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV)

Voor toelating tot het Speciaal (Basis)onderwijs vraagt de school van je kind een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. De ToeLaatbaarheidsCommissie van het Samenwerkingsverband beslist of er een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) wordt afgegeven. 

Aanmelding Speciaal (Basis)onderwijs

Met de TLV kun je je kind aanmelden bij de school voor Speciaal (Basis)onderwijs. Informeer bij de school van je kind hoe je dat doet. De school voor Speciaal (Basis)onderwijs heeft 6 weken (+ eventueel  4 weken) de tijd om te beoordelen of zij de passende ondersteuning kunnen bieden en de zorgplicht om ouders/verzorgers te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief mochten zij niet de juiste plek zijn.

Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Speciaal Basis Onderwijs is er voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisschool kan bieden. De groepen zijn kleiner dan in de basisscholen. Er is extra aandacht en ondersteuning op leergebied. Over het algemeen stromen deze leerlingen uit naar praktijkonderwijs of VMBO. Ze kunnen tot en met het schooljaar waarin ze 14 jaar worden op een SBO-school terecht. 

Speciaal Onderwijs (SO)

Soms heeft je kind andere ondersteuning nodig dan een reguliere basisschool of SBO-school niet kan bieden. Een kind kan dan naar het Speciaal Onderwijs (SO).  

Het SO is verdeeld in vier clusters:

  • ■ Cluster 1 – voor kinderen met een visuele beperking.
  • ■ Cluster 2 – voor kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis.

Scholen voor cluster 1 en 2 zijn landelijk georganiseerd. Deze scholen zijn niet aangesloten bij een Samenwerkingsverband en kennen geen zorgplicht. Wel bieden zij extra ondersteuning aan leerlingen in het regulier onderwijs. 

Voor extra ondersteuning/plaatsing voor cluster 1 kunnen ouders/verzotgers en/of de school zich aanmelden bij de servicebureaus van visio.org. Voor extra ondersteuning/plaatsing voor cluster 2 kunnen zij zich aanmelden bij een instelling voor cluster 2 (Auris, Kentalis, VierTaal of Vitus Zuid, samenwerkend in simea.nl).

  • ■ Cluster 3 –  voor kinderen die een intensieve ondersteuning op gebied van leren nodig hebben. 
  • ■ Cluster 4 – voor kinderen met een ernstige gedragsmatige ondersteuningsvraag.

Scholen voor cluster 3 en 4 horen bij een samenwerkingsverband.

Speciaal Onderwijs cluster 3 / intensieve leerondersteuning

Deze vorm van onderwijs richt zich op leerlingen met een ontwikkelings-achterstand. De leerlingen functioneren cognitief laag/zeer moeilijk lerend. Er zijn verschillende leerroutes die uiteindelijk kunnen toewerken naar o.a. dagbesteding, (begeleid) arbeid of de hoogste route praktijkonderwijs. De groepen zijn klein waardoor de leerkracht meer in de nabijheid is, vaak 12-14 leerlingen. Er is structuur, duidelijkheid en visuele ondersteuning. Daarnaast wordt begeleiding geboden bij algemene dagelijkse handelingen zoals werken aan zelfredzaamheid. Er is een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) vanuit het Samenwerkingsverband nodig. 

Speciaal onderwijs cluster 4 / gedragsondersteuning

Deze vorm van onderwijs richt zich op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel en/of gedragsgebied. De leerroutes zijn hetzelfde als in het reguliere onderwijs met uitstroommogelijkheden van praktijkonderwijs t/m VWO (zowel regulier als voortgezet speciaal onderwijs). Het aanbod is in een kleine groep met vaak 12-14 leerlingen waardoor de leerkracht meer aandacht en nabijheid kan bieden. Er wordt veel geïnvesteerd in duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur voor de leerlingen en begeleiding op sociaal-emotioneel en gedragsgebied zoals bijvoorbeeld het aangaan en vormgeven van sociale contacten, (zelfstandige) werkhouding, omgaan met emoties en het aanleren van gewenst gedrag. Om naar het Speciaal Onderwijs te kunnen gaan is een Toelaatbaarheidsverklaring vanuit het Samenwerkingsverband nodig.