HOME
Home

Aanmelding, toelaten en zorgplicht

Aanmelding en toelating

 • Met de invoering van Passend onderwijs zijn er wettelijke voorschriften voor aanmelding en toelating van leerlingen opgesteld. Bij toelating wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen zonder en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor de leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften geldt dat zij ingeschreven moeten worden op school en dat zij schriftelijk moeten worden aangemeld. 
 • De leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn die leerlingen waar zorgplicht voor geldt. De zorgplicht geldt pas vanaf het moment dat is vastgesteld dat het gaat om een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat het schoolbestuur ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft (en die zich bij de school aanmeldt), een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. 
 • Ouders worden hier nauw bij betrokken, hoeven geen ingewikkelde procedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Daarvoor werken basisscholen en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. 
 • De zorgplicht geldt voor het schoolbestuur van de school van aanmelding. Dit betekent niet dat de leerling altijd op deze school wordt toegelaten. Het betekent wel dat het bestuur de leerling pas mag weigeren, als er een andere school is gevonden die de leerling toelaat. 
   
 • De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school een passend aanbod heeft en te beslissen over toelaatbaarheid. Als het niet mogelijk is voor de school om binnen 6 weken te besluiten of de leerling wel/niet toegelaten kan worden, dan is er een verlenging van de procedure mogelijk van 4 weken. Dit moet schriftelijk aan de ouders/wettelijke verzorgers worden gemeld.
   
 • SWV Passend Onderwijs Rijnstreek gaat over de toewijzing van extra hulp op school. Omdat alle scholen in één samenwerkingsverband zitten, kan expertise optimaal worden ingezet. Scholen weten van elkaar wat hun aanbod, kennis en ervaring is. Na de school, is SWV Passend Onderwijs Rijnstreek het eerste aanspreekpunt als het om passend onderwijs gaat.
   
 • Belangrijke links:

Zorgplicht