HOME
Home

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Wij zoeken nieuwe leden voor de OPR Passend Primair Onderwijs Rijnstreek

De taak van de Ondersteuningsplanraad (OPR) is al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In de Ondersteuningsplanraad hebben van elk aangesloten schoolbestuur twee leden (een ouder en een personeelslid) van of namens de medezeggenschapsraden zitting. Het aantal leden van de OPR bedraagt tweemaal het aantal schoolbesturen dat scholen in stand houdt, dus maximaal 26 leden. De OPR komt 4 à 5 keer per jaar bijeen om te bespreken hoe het gaat met de vorderingen van de doelstellingen zoals die in het ondersteuningsplan zijn opgenomen. Als lid ben je ongeveer twee uur per maand met de OPR bezig.

Als lid van de OPR kun je:

  • eigen ideeën aandragen
  • verbeteringen aangeven
  • eerder gestelde doelen evalueren

Binnen de OPR komen alle zaken aan bod die met het ondersteuningsplan te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het dekkend netwerk van passend onderwijs: kan ieder kind in de eigen regio het meest geschikte onderwijs krijgen? Of schieten we nog tekort?
  • wat zijn de vorderingen ten opzichte van de doelen het ondersteuningsplan?
  • het bespreken van het jaarverslag, de begroting, inkomsten van het rijk en de verschillende beleidsplannen?

Zie je jezelf als nieuw OPR-lid? Neem dan contact op met je leidinggevende, lees de informatie op deze website of informeer bij het samenwerkingsverband: info@swvrijnstreek.nl

De vergaderingen van de Ondersteuningsplanraad zijn openbaar. Wilt u als toehoorder een vergadering bijwonen, neem dan contact op met het secretariaat van het samenwerkingsverband:  info@swvrijnstreek.nl

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 1 oktober 2024, van 20.00 -21.30 uur - kantoor SWV PO Rijnstreek in Alphen a/d Rijn.

De directeur-bestuurder zal namens het bestuur van het samenwerkingsverband de vergaderingen met de OPR bijwonen.Het bestuur heeft een medezeggenschapsreglement OPR van SWV Rijnstreek vastgesteld (zie hieronder). Hieronder treft u ook een link aan naar het ondersteuningsplan en het jaarverslag.

Medezeggenschapsreglement OPR, SWV Rijnstreek

Medezeggenschapsstatuut OPR

Huishoudeiijk reglement OPR

Ondersteuningsplan 2022-2026, swv Passend Onderwijs Rijnstreek

Jaarverslag OPR schooljaar 2022-2023

 

Hieronder treft u de notulen van de vergaderingen van de Ondersteuningsplanraad:

Kalenderjaar 2024

Agenda van 13-02-2024          Verslag van 13-02-2024

Agenda van 04-06-2024

 

Kalenderjaar 2023

Agenda van 10-01-2023            Verslag van 10-01-2023

Agenda van 14-02-2023            Verslag van 14-02-2023

Agenda van 06-06-2023             Verslag van 06-06-2023

Agenda van 03-10-2023             Verslag van 03-10-2023

Agenda van 21-11-2023             Verslag van 21-11-2023

 

Kalenderjaar 2022

Agenda OPR vergadering 4-10-2022        Verslag OPR vergadering 4-10-2022

Agenda OPR vergadering 17-05-2022     Verslag OPR vergadering 17-05-2022