Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV - TLC)

Voor een speciale lesplaats op een SBO of SO school  is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband (SWV) nodig. In het document procedure aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) staat in het kort de procedure omschreven.

De aanvragende school moet voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring de volgende formulieren via het online Groeidocument (www.groeidocument.nl) indienen bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV:

Het aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring SBO-SO, het formulier 2de deskundigheidsadvies en de toestemmingsverklaring voor deelname overleg en gegevensuitwisseling kunt u in het online Groeidocument vinden in de map formulieren Samenwerkingsverband en bij het dossier van de leerling als bijlagen in de bijlagenmap Groeidocument toevoegen.

Bovenstaande documenten dienen 2 weken voordat de TLC vergadering plaatsvindt via het online Groeidocument te worden aangemeld bij het secretariaat van de TLC. Wordt het dossier binnen deze 14 dagen aangemeld, dan kan het zijn dat het dossier de eerst volgende vergadering niet wordt besproken. Mocht het dossier niet compleet zijn, dan wordt u daarover geļnformeerd.

De TLV-aanvraag wordt zowel inhoudelijk als procedureel getoetst aan de binnen het SWV gemaakte afspraken. De conclusie van de TLC wordt op de criterialijst aangegeven.

Criteria 2 tot en met 4 worden beoordeeld door de 1e deskundige van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Criteria 1 en 5 worden beoordeeld door de Toelaatbaarheidscommissie.  De TLC geeft bij ontvangst van een compleet dossier binnen vier weken een TLV af. Zodra de TLV is afgegeven, wordt deze in het digitaal Groeidocument van de leerling ge-upload samen met de ingevulde criterialijst. De aanvragende school en ouders worden per mail geļnformeerd dat de TLV is afgegeven en dat zij de TLV samen met de ingevulde criterialijst in het digitaal Groeidocument kunnen vinden.

Zie ook de notitie 'Ondersteuningstoewijzingsroute' stap 4 en 5. 

Voor leerlingen met een Ernstige Meervoudig Beperking (EMB) is er een landelijk aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring en handreiking voor plaatsing bij het Speciaal Onderwijs (SO). Klik hier voor het landelijk aanvraagformulier.   

In het 'reglement voor de toelaatbaarheidscommissie' vindt u in formatie over de taken, samenstelling en bevoegdheden van de TLC.

Voor uitleg en de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. TLV- of ondersteuningsaanvraag, zie privacyreglement SWV Rijnstreek

Wilt u een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar weet u niet wie verantwoordelijk is voor de aanvraag of door wie de TLV moet worden afgegeven? Gebruik dan het handige schema, dit helpt u op weg. Nog meer vragen over verwijzingen? Op de website van Passend Onderwijs vindt u meer informatie over aanmelding en toelating van leerlingen.

Adresgegevens: Toelaatbaarheidscommissie (TLC) SWV Rijnstreek, Postbus 2032, 2400 CA  Alphen aan den Rijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) mevr. A. den Outer. Tel. 0172 418755 of a.outer@swvrijnstreek.nl


Vergaderdata TLC in 2022:
13 juni, 20 juni, 27 juni, 5 september, 19 september, 3 oktober, 27 oktober, 7 november, 21 november, 5 december en 19 december

Vergaderdata TLC in 2023:
16 januari, 30 januari 13 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni, 19 juni, 26 juni, 4 september, 18 september, 2 oktober en 16 oktober