Handreiking voorkomen schoolverzuim en verzuimkaart

Onderstaand treft u de handreiking verzuim en voorkomen van thuiszitten aan.
Deze handreiking geeft inzicht in de soorten verzuim en andere redenen van afwezigheid. Met als laatste afspraken hoe we binnen de regio Zuid-Holland Noord 1met elkaar samenwerken bij leerlingen die om welke reden dan ook thuiszitters geworden zijn.
Handreiking verzuim en voorkomen van thuiszitten 2016-2017.pdf

De afsprakenkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs en leerplicht over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en in geval van ziekte door de GGD-JGZ.
Afsprakenkaart Zuid-Holland Noord